Zobacz nasze promocje

Regulamin sklepu Sklep Allora

§1 Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe terminu, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
 2. Sklep - prowadzony przezStanisława Pawlina, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa Stanisław Pawlina” sklep internetowy pod adresem www.allora.sklep.plsprzedający towary za pośrednictwem Internetu,
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu (Klientem może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca),
 4. Konsument - osoba w rozumienia art. 22 (1) Kodeksu cywilnego dokonująca rejestracji w Sklepie lub dokonująca zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu,
 5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu  art. 43 (1) Kodeksu cywilnego dokonujący rejestracji w Sklepie lub dokonujący zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu,
 6. Towar - oferowany przez Sklep towar, prezentowany w Sklepie, mogący stanowić przedmiot zamówienia,
 7. Koszyk - funkcjonalność Sklepu pozwalającą przygotować listę Towarów sporządzoną z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyboru Klienta,
 8. Regulamin - niniejszy regulamin,
 9. Dni robocze - wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy,
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, wskazujące: ilość i rodzaj Towaru dostępnego w Sklepie w momencie składania oświadczenia woli, cenę, miejsce wydania Towaru, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy w zakresie zakupu Towaru o parametrach wskazanych w Zamówieniu,
 11. Umowa Konta Klienta – nieodpłatna, dobrowolna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotycząca możliwości korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu            ,
 12. UPK -    ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827),
 13. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późń. zm.)

§ 2 Postanowienie ogólne

 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przez zawarciem umowy. Regulamin jest również udostępniony w formacie pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenia oraz wydrukowanie.
 2. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.allora.sklep.pl jest prowadzony przez Stanisława Pawlina, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa Stanisław Pawlina” wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej REGON: 750486980, NIP: 834-120-80-88
 3. Dane bankowe: PKO BP numer konta bankowego 18 1020 4580 0000 1902 0122 4245
 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-tej do 16-tej.
  1. pisemnie na adres pocztowy: 99-400 Łowicz, ul. K. K. Baczyńskiego 2/59
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@allora.sklep.pl
 5. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności:
  1. rejestracji w Sklepie,
  2. zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów,
  3. składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie,
  4. dostarczenia zakupionych Towarów,
  5. uiszczenia ceny sprzedaży Towarów i kosztów ich dostawy,
  6. prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  7. procedury reklamacyjnej.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 7. Do skorzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień niezbędny jest:
 8. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
 9. Wszystkie informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
  1. Komputer z dostępem do sieci Internet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa w wersji: Mozilla Firefox, Google Chrome
  3. aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 3 Towary

 1. Wszystkie oferowane produkty na stronach Sklepu są fabrycznie nowe.
 2. Wygląd prezentowanych produktów na stronie sklepu może minimalnie się różnić od wyglądu rzeczywistego produktów w skutek stosowanych technik prezentacyjnych, takich jak flash stosowany przy fotografowaniu produktów.
 3. Informacja dotycząca aktualnej dostępności wszystkich towarów oferowanych przez Sklep znajduje się w opisie każdego produktu na stronie Sklepu - www.allora.sklep.pl
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży figurujących na stronach Sklepu.

§ 4 Konto Klienta

 1. Sklep świadczy na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną usługi w zakresie rejestracji i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu.
 2. Rejestracja Konta, korzystanie z Konta, zawarcie umowy dot. Konta Klienta jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. W celu rejestracji Konta w Sklepie (w stosunku do Konsumentów), Konsument powinien wypełnić Formularz Rejestracji podając:
  1. imię i nazwisko,
  2. swój aktualny adres e-mail,
  3. adres do doręczeń (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj),
  4. numer telefonu,
  5. hasło,
  6. login.
 4. W celu rejestracji Konta w Sklepie (w stosunku do Przedsiębiorców), Przedsiębiorca powinien wypełnić Formularz Rejestracji podając:
  1. pełną nazwę prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. hasło,
  5. adres do doręczeń,
  6. numer NIP
 5. Dodatkowo Klient powinien zapoznać się z aktualnym Regulaminem Sklepu oraz następnie zaakceptować jego postanowienia. W celu świadczenia usług oferowanych przez Sklep oraz w celu realizacji Zamówień Klient powinien wyrazić dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówienia.
 6. Po prawidłowym i zgodnym z prawdą wypełnieniu Formularza Rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj”. Na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie się wskutek wypełnienia Formularza Rejestracji.
 7. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Informacje podane w Formularzu Rejestracyjnym powinny być zgodne z prawda oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych prowadzący Sklep nie ma obowiązku zrealizowania Zamówienia.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@allora.sklep.pl żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 10. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, każdorazowe logowanie w Sklepie odbywa się przy użyciu loginu i hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.
 11. Prowadzący Sklep oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 12. Dane podane przy rejestracji Konta Klienta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 13. Klient, który zarejestrował Konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym składać Zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta w Sklepie w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
  2. korzystania z usług oferowanych przez Prowadzącego Sklep w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. korzystania z usług oferowanych przez prowadzącego Sklep w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  4. korzystania z usług oferowanych przez prowadzącego Sklep w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla prowadzącego Sklep, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 15. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień o których mowa powyżej w ust. 15 powyżej prowadzący Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Prowadzący Sklep może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
 16. Rozwiązanie lub Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta w Sklepie.
 17. Klient jest zobowiązany do powiadomienia prowadzącego Sklep o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Sklepu. Wszelkie Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu należy kierować na adres wskazany powyżej w § 2 ust. 2 powyżej. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, a gdyby nie było to możliwe w tym terminie prowadzący Sklep poinformuje Klienta kiedy złożona reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 5 Ceny

 1. Informacje o cenie Towaru w Sklepie są umieszczone na stornie internetowej Sklepu bezpośrednio przy prezentowanym Towarze.
 2. Wszystkie podane ceny towary oferowane przez sklep:
  1. wyrażone są w złotych polskich;
  2. podane w kwotach brutto zawierając podatek VAT;
 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczone jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość Koszyka). Informacja o kosztach dostawy jest podawana każdorazowo na stronie internetowej Sklepu, w trakcie składania Zamówienia, w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów w szczególności w wyniku zmian cen przez producenta oraz zmian kursów walut. Dotyczy to również cen Towarów objętych zarówno akcjami promocyjnymi jak i wyprzedażami.
 6. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamawiam i płacę” lub „Zamawiam i płacę przy odbiorze”. Klikając ten przycisk Klient oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia wiąże się z koniecznością zapłaty ceny za Towar oraz za jego dostawę.

§ 6 Promocje

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, odwoływania jak i dokonywania zmian akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie.
 2. Akcje promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 3. Sprzedaż Towaru objętego akcjami promocyjnymi i wyprzedażami odbywa się do czasu wyczerpania produktów objętych tymi formami sprzedaży.

§ 7 Zamówienia

 1. Klient może przeglądać asortyment Sklepu, składać Zamówienie w Sklepie zarówno poprzez Konto Klienta, jak również bez rejestrowania Konta Klienta jako gość.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie przez Klienta dokonuje się za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu po dokonaniu rejestracji Konta Klienta bądź jako gość bez dokonywania rejestracji.
 3. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie są składane poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” „Zamawiam i płace przy odbiorze”. Składając Zamówienie Klient potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w Zamówieniu.
 4. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta:
 5. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż brak zapoznania się akceptacji przez Klienta z informacjami wskazanymi powyżej w ust. 2 pkt. a – b w toku składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Sklepie.
  1. (Obligatoryjnie) Aktualnego Regulaminu dostępnego na stronie Sklepu,
  2. (Obligatoryjnie) zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pola – potwierdzając tym samym zapoznanie się z ich treścią przez złożeniem Zamówienia.
 6. Klient, który posiada Konto Klienta może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu.
 7. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia (cena Towaru wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi) każdorazowo podawana jest na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia oraz w momencie jego składania.
 8. Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, w zakresie wyboru (dodania lub usunięcia) Towaru z Koszyka, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 9. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie prowadzącemu Sklep oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru. 
 10. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep złożonego przez Klienta Zamówienia wraz ze wszystkim danymi pozwalającymi dotyczącymi Zamówienia.
 11. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (w tym także udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie) wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 13 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, koszcie dostawy, kwocie do zapłaty za całość Zamówienia, Regulaminu Sklepu, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz wzorem oświadczania o odstąpieniu od umowy do samodzielnego pobrania, wraz z Formularzem ,reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania.
 12. W momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem oraz prowadzącym Sklep.
 13. Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem sposobów dostawy, wskazanych poniżej w treści Regulaminu.
 14. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Skuteczne złożenie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sklepu, co zostaje uwidocznione poprzez zamieszczenia informacji o dostępności (ilości dostępnego Towaru).
 15. Klient przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny potwierdza jednocześnie zawarte w nim swoje dane osobowe jako prawdziwe. Podanie prawdziwych danych osobowych stanowi warunek zrealizowania Zamówienia Klienta przez Sklep.
 16. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien :
  1. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do Koszyka”,
  2. wybrać rodzaj dostawy (sposób dostarczenia Towaru), sposób płatności,
  3. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imienia i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru. W przypadku, gdy Towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta, należy podać dane i adres odbiorcy. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu złożenia Zamówienia.
  4. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – co oznacza zatwierdzenie i złożenie Zamówienia na Towar z obowiązkiem zapłaty.

§ 8 Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia następuję (rozpoczyna się) w przypadku:
  1. Płatności przelewem na rachunek bankowy Sklepu lub płatności poprzez PayU po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu na rachunek bankowy – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu
  2. Płatności kartą lub gotówką przy odbiorze po zakończeniu procesu składania Zamówienia.
 2. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem Klient jest informowany niezwłocznie o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, zmiana zamówionego Towaru). W przypadku anulowania zamówienia przez Konsumenta, Prowadzący Sklep niezwłocznie zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 3. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Sklep dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Klientów o spodziewanym terminie dostawy.
 5. Termin realizacji Zamówienia przez Sklep wynosi 3 dni robocze:
  1. od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta przy płatności przelewem bankowym (przedpłata); 
  2. od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta przy płatności Polcard (przedpłata);
  3. od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta przy zamówieniach realizowanych przy płatności za pobraniem. W przypadku zamówień dotyczących produktów  niedostępnych termin realizacji zamówienia może się znacznie wydłużyć, w związku z czym Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 6. Czas realizacji Zamówienia jest czasem przygotowania Towaru do wysyłki i jest czasem, który upływa od złożenia Zamówienia przez Klienta do momentu przekazania Zamówienia przewoźnikowi obsługującemu dostawę. W przypadku, gdy zamówione Towary mają różny czas realizacji, całe Zamówienia jest przekazywane przewoźnikowi po skompletowaniu dostępnych Towarów z Zamówienia.
 7. W przypadku chwilowej niedostępności Towaru z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji  zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.
 8. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sklepu lub płatności PayU Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar oraz jego dostawę w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia  przez Klienta zamówienia. Brak wpłaty ceny Zamówienia i kosztów jego dostawy w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazane terminu Sklep ma prawo anulować Zamówienie
 9. Sklep wystawia dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. W przypadku Klienta wnoszącego o wystawienie faktury VAT:
  1. Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT;
  2. Stanowi równoznaczne upoważnienie Sklepu do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 10.  Zamówienie Klienta będzie zrealizowane przez Sklep pod warunkiem, iż Towar będzie dostępny w magazynie.
 11. W przypadku niedostępności jednego lub kilku Towarów objętych Zamówieniem, Klient zostanie poinformowany w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, pocztą elektroniczną o możliwości podjęcia decyzji w sprawie:
  1. anulowania całości Zamówienia;
  2. częściowej realizacji Zamówienia;
  3. podziału zamówienia z jednoczesnym wyznaczeniem terminu realizacji tej części Zamówienia, która nie była możliwa do realizacji w pierwotnym terminie. Wybór tej opcji  przez Klienta nie spowoduje obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami wysyłki w wyniku podziału Zamówienia.
 12.  W przypadku niedostępności produktu będącego jedyną pozycją Zamówienia, Klient zostanie poinformowany w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, pocztą  elektroniczną o anulowaniu Zamówienia ze strony sklepu www.allora.sklep.pl
 13. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym lub płatnością PayU przez Klienta (przedpłata) za anulowane zamówienie w okolicznościach z ust. 11 lit. a) i b) powyżej Sklep zobowiązuje się zwrócić należną kwotę Klientowi w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o anulowaniu Zamówienia.

§ 9 Forma płatności

 1.  Klient Sklepu przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące formy:
  1. płatność przelewem bankowym na konto sklepu (przedpłata);
  2. płatność Polcard (przedpłata);
  3. płatność gotówką za pobraniem: należność pobiera Pracownik  Firmy Kurierskiej
 2.   Sklep nie przewiduje możliwości zapłaty za pomocą różnych form płatności za jedno Zamówienie złożone przez Klienta.
 3.   Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia formy „płatność za pobraniem” w przypadku zamówień przekraczających kwotę 2000 zł brutto, o czym Klient zostanie poinformowany na bieżąco w trakcie składania Zamówienia.
 4.   Sklep zastrzega sobie:
  1. w przypadku wybranych produktów możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie złożone przez Klienta;
  2. prawo do wyłączenia „płatność za pobraniem” w stosunku do Klienta, który nie odbierze trzech kolejno zrealizowanych zamówień przez Sklep „płatnych za  pobraniem”.

§ 10 Dostawa, wydanie, odbiór Towaru

 1. Wydanie Klientowi przesyłki z zamówieniem następuje z chwilą dostarczenia jej Klientowi przez pracownika firmy kurierskiej.
 2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamówienie może być dostarczone według wyboru Klienta za pośrednictwem
  1. Poczty Polskiej
  2. UPS
  3. Paczkomaty InPost
 3. Przesyłki wysyłane zgodnie za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Średni czas doręczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi 3 dni robocze od chwili odebrania jej z magazynu Sklepu. W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Klientem. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy kurierskiej.
 4. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Klienta w Zamówieniu lub na etapie rejestracji Konta Klienta.
 5. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.  Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Sklep w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania Towaru  telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji na adres wskazany w § 1 ust. 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia przesyłki Klient w obecności pracownika firmy kurierskiej powinien na dokumencie dostawy odnotować wszelkie  uszkodzenia oraz sporządzić protokół reklamacyjny, który ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 6. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jest każdorazowo wskazywany na etapie poprzedzającym złożenie Zamówienia, w momencie składania Zamówienia. Stosowna informacja zawarta jest każdorazowo w Koszyku.

§  11 Odstąpienie od umowy  - dotyczy wyłącznie Konsumentów

 1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z UPK może odstąpić (w całości lub w części) od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sklep@allora.sklep.pl  w terminie 30 dni od dnia w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 2. W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem Konsument dokonał zakupu więcej niż jednego Towaru prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w całości lub w części w zależności od decyzji Konsumenta. Oznacza to, iż Konsument ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części.
 3. Termin do odstąpienia od umowy (w całości i w części) wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta) weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów z jednego Zamówienia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres wskazany w ust. 4 poniżej.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Prowadzącego Sklep na adres: Stanisława Pawlina, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa Stanisław Pawlina” wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer REGON: 750486980,  e-mail: sklep@allora.sklep.pl , telefon:  +48 605 144 098, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Konsument dokonał zakupu więcej niż jednego Towaru, niezbędne jest podanie czy Konsument odstępuję od umowy w całości, czy tez w części. W sytuacji, braku stosownej informacji, przyjmuje się, iż Konsument dokonał odstąpienia w całości od zawartej umowy.
 5. Prowadzący Sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem adresu email użytego na etapie składania Zamówienia.
 6. Przykładowy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) przekazywane jest Konsumentowi:
  1. w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, ponadto,
  2. znajduje się w potwierdzeniu Zamówienia,
  3. wzór odstąpienia od umowy można pobrać tutaj
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, przy czym Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Prowadzący Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru – koszt dostawy od Prowadzącego Sklep do Konsumenta, o ile takie zostały naliczone (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Prowadzący Sklep otrzymała oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności nastąpi proporcjonalnie do zakresu odstąpienia przez Konsumenta od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Prowadzący Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotnego Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Skutkiem odstąpienia od umowy jest konieczność zwrotu przez Konsumenta Towaru. Towar należy odesłać lub przekazać na adres wskazany w ust. 4 powyżej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Prowadzącego Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 30 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – koszt odesłania do Prowadzącego Sklep.
 10. Zwracany Towar powinien być w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie, kompletny, niezmieniony, czysty, bez uszkodzeń wraz z paragonem, fakturą, a w przypadku płatności za pobraniem: dowodem dokonania zamówienia. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
 11. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
 12. We wszelkich pytaniach związanych ze zwrotami Konsumenci mogą skontaktować się z Prowadzącym Sklep, dane wskazane są w ust. 4 powyżej Regulaminu.
 13. Zgodnie z art. 38 UPK prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. BRAK MOŻLIWOŚĆI ZWROTU ZAKUPIONEJ BIŻUTERII

§ 12 Reklamacje, wady fizyczne oraz prawne Towarów

 1. Wszystkie oferowane przez Prowadzącego Sklep Towary są oryginalne oraz pochodzą z legalnego źródła.
 2. Prowadzący Sklep jest odpowiedzialna wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną Towaru jest niezgodność dostarczonych Towarów z umową. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Towaru przez Prowadzącego Sklep. Roszczenie Konsumenta o usuniecie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg tego terminu nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od wydania Konsumentowi Towaru.
 3. Jeżeli Towar posiada wadę, Konsument może żądać usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta stosownych roszczeń Prowadzący Sklep wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym terminie, o ile nie pociąga to dla Konsumenta nadmiernych niedogodności. Niezależnie od tego Konsument może zamiast proponowanego przez Prowadzącego Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru lub zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Prowadzącego Sklep nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Prowadzącego Sklep.
 5. Prowadzący Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku, gdy Konsument zgłosił stosowne roszczenia (tj. zażądał wymiany lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając wartość obniżenia ceny), a Prowadzący Sklep nie ustosunkowała się do tego roszczenia w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, przyjmuje się, iż Prowadzący Sklep uznał żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Prowadzącego Sklep Konsument powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) do Prowadzącego Sklep na adres:  Sklep Allora, 99-400 Łowicz, ul K. K. Baczyńskiego 2/59 i opisem reklamacji. Opis reklamacji powinien zawierać:
 7. Informację czego Konsument się domaga tj. czy żąda wymiany Towaru, usunięcia wady, czy też obniżenia ceny;
 8. Informację o niezgodności towaru z umową;
 9. dane kontaktowe do Konsumenta.
 10. Wzór Formularza reklamacji (stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) przekazywany jest Konsumentowi: 
  1. w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
  2. w potwierdzeniu Zamówienia
  3. w Regulaminie dostępnym na stronie Sklepu: www.allora.sklep.pl. (wzór reklamacyjny można pobrać tutaj)
 11. Prowadzący Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 12. Przedsiębiorca nabywający Towar ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Prowadzącego Sklep z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił prowadzącemu Sklep za nabycie danego Towaru.

§ 13 Pliki cookies 

 1. Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu, które są przeznaczone do korzystania ze Sklepu, poprzez dostosowania zawartości Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić dostosowaną do indywidualnych preferencji stronę internetową Sklepu. Dodatkowo pliki te pozwalają na przyśpieszenie ładowania niektórych elementów Sklepu oraz umożliwiają tworzenie statystyk, których celem jest ulepszanie struktury i zawartości Sklepu. Pliki cookies najczęściej posiadają unikalny numer oraz zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
 2. W Sklepie zastosowanie mogą znaleźć następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne - które znajdują się urządzeniu Klienta do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
  2. stałe – które pozostają na urządzeniu Klienta przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Klienta;
  3. konieczne – które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  4. zabezpieczające – które służącą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  5. funkcyjne – które umożliwiają zapisywanie ustawień Klienta i personalizację interfejsu Klienta.
 3. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies, Sklep nie zbiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji.
 4. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają działanie plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć funkcje plików cookies. Dodatkowo ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na funkcjonalność Sklepu, takie jak ciągłe zalogowanie Klienta, czy zapamiętywanie haseł.
 5. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta.                                                                                                                                                                       

§ 14 Własność intelektualna

 1. Zawartość Sklepu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i jako taki podlega ochronie.
 2. Prezentacja Sklepu oraz każdy jego element, w tym znaki towarowe, slogany, grafika, loga, nazwy handlowe, obrazy i nazwy domen, które pojawiają się w Sklepu, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą do Prowadzącego Sklep lub podmiotów trzecich.
 3. Żadna część Sklepu, w tym jego logo, slogany, grafika, nazwy handlowe lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu Klienta ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

§ 15 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sklep jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług elektronicznych, zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu lub uzyskane w oparciu o aktywność klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie.
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie..

§ 16 Polubowne rozstrzyganie sporów – dotyczy wyłącznie Konsumentów

 1. Prowadzący Sklep niniejszym informuje, iż w sytuacji powstania sporu związanego z realizacją umowy Konsument w celu uniknięcia ewentualnych sporów sądowych ma możliwość:
  1. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a Prowadzącym Sklep,
  2. do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, a nadto obie strony tj. Prowadzący Sklep oraz Konsument muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek– w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Prowadzący Sklep niniejszym informuje, iż stosowne wnioski dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Niezależnie od powyższego prowadzący Sklep niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/. Dodatkowo Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Prowadzącym Sklep, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów pod adresem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.allora.sklep.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja ta będzie utrzymana na stronie Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy posiadają Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Prowadzącemu Sklep - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 4 ust. 10 Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 5. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
 6. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta;
 7. za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta;
 8. błędy w realizacji Zamówienia, będące konsekwencją podania błędnych danych przez Klienta.
 9. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 10. Załączniki – (DOTYCZĄ TYLKO KONSUMENTÓW):
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy można pobrać tu.
 12. Wzór Formularza reklamacyjnego można pobrać tu.