Zobacz nasze promocje

Polityka Prywatności

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.
 2. Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.
 3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie) informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez użytkownika, przez firmę Stanisław Pawlina "Firma Handlowa".

§ 2

Definicje

 1. Administrator – oznacza firmę Stanisław Pawlina "Firma Handlowa" z siedzibą przy ul. Bolimowskiej 14/18b m.50, 99-400 Łowicz.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.
 3. Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 4. RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
 5. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 6. Sklep – oznacza serwis internetowy allora.sklep.pl.

§ 3

Ogólne zasady dotyczące postępowania przez administratora z danymi osobowymi użytkowników

 1. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody.
 2. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 4

Zasady przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Sklepu, np. na formularzu.
 3. Użytkownik Sklepu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), numeru NIP.
 4. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Sklepu w celu skorzystania z funkcjonalności.
 5. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Sklepu.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik Sklepu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.
 7. W czasie przeglądania zawartości Sklepu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Sklepu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Sklepu, przeglądane treści.
 8. Samo przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 9. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu
 10. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb.
 11. Administrator Informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika.
 12. Administrator, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Sklepu.
 13. Dane Użytkownika przechowywane są przez okres jego zarejestrowania w Sklepie.

§ 5

Prawa Użytkowników

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

1)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

2)      przenoszenia Danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

3)      dostępu do Danych osobowych;

4)      żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania

5)      żądanie usunięcia Danych Osobowych;

6)      cofnięcia każdej zgody wyrażonej Administratorowi w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora przed jej cofnięciem;

7)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1  należy wysłać e-mail na adres: sklep@allora.sklep.pl z dokładnym określeniem zgłaszanego żądania lub wysłać pisemną informację o skorzystaniu z przysługującego prawa na adres Administratora: ul. Bolimowska 14/18b m.50, 99-400 Łowicz z dopiskiem Dane Osobowe.
 2.  Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie.

§ 6

Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:

1)      Konfiguracji serwisu :

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron internetowych.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

2)      Uwierzytelniania użytkownika w Sklepie:

 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.a

3)      Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.

4)      Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartość.

5)      Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

§7

Określnie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.